Hazánkért - Lakatos Pál Főoldal Lakatos Pál
Lakatos Pál: Végleg eltűntem?                                                  
  Főoldal  |  Bemutatkozás  |  "Könyvesház"  |  Írások  |  Archívum  |  Kapcsolat  |  Linkek  |  Programok  |  Keresés  
Olajszőkítők  |  Ügynökügyek  |  Újságírók árulása  |  Tengiz magyar áldozatai  |  Könyveimből  |  Szabadkőművesek-Holocaust- Trianon  |  1956  |  Talmud  |  Aranyvonat  |  Őseink  |  Cigányélet  |  Mártírjaink
Mártírjaink

Mártírjaink- IV. fejezet, 4. rész(2008. május 20.)  Nyomtatható változat 
EGY ÉRDEKES HÍRLAPI KÖZLEMÉNY.
Hivatalos adatok alapján.
A budapesti kir. állami ügyészség a kommunizmus bukása után izgatás büntette és egyéb büntetendő cselekmények miatt vádindítványt terjesztett elő Sachsel (írói álnéven Róbert) Oszkár 28 éves izr. hírlapíró ellen. Szinte megdöbbentő, hogy ez az aránylag még egészen tapasztalatlan, félművelt fiatalember milyen hihetetlen cinizmussal, a történelmi események okainak tökéletes félreismerésével és milyen bámulatos rosszhiszeműséggel írta dolgozatait. Az izgató és uszító hírlapírói közlemények gyártásában nem állott egyedül, de a destruktív eszmék szolgálatában mindenesetre a legelső sorban küzdő csatárok egyike volt. A proletárdiktatúra sajtótermékeinek jellemzésére minden megjegyzés nélkül ide iktatjuk Sachsel (Róbert) Oszkárnak ..A Város" című budapesti hetilap 1919 március 24-éről keltezett 11. számában "Golyót és bitófái" című dolgozatának egyik részletét:
"Golyót és bitófát...! Ellenségei vagyunk a halálítéletnek. Csupán nekik kívánjuk a halált ...
Követeljük, végezzék ki, akasszák fel, vagy lőjék agyon: gróf Berchtold Lipót és gróf Burián István volt külügyminisztereket, akik a háborút kezdték és folytatták, gróf Czernin Ottokár volt külügyminisztert, aki humanista jelszavak hangoztatása mellett a gyalázatos, imperialista breszt-litowsk-i békét kötöttéi Hazai Samu honvédelmi minisztert és utánpótlási főnököt, báró Szurmay Sándor honvédelmi minisztert, gróf Eszterházy Móric és Wekerle Sándor háborús miniszterelnököket, Teleszky Jánost és Klebelsberg Kunó grófot, Tisza bizalmasait és Herczeg Ferencet, a harmadik bizalmast és a nagy köszöntőt, Szterényi Józsefet, Windischgraetz Lajost és gróf Hunyady Józsefet, a király rossz tanácsadóit, gróf Andrássy Gyulát és Apponyi Albertet, akik a gonosz imperialista német szövetséges mellett szavaltak a háború első percétől az utolsóig, ahelyett, hogy felismerték volna a pillanatot, amelyben szakítanunk kell a német elnyomással és rabszolgasággal és ahelyett, hogy feltámadt volna bennük a humánus emberi érzés lázadó szava.
Ezen kívül életfogytiglan internálni kell az összes háborús kabinetek minisztereit mint bűntársakat és nép törvényben kell kimondani, hogy a régi munkapárt, alkotmánypárt és Apponyi-párt tagjai semminő nyilvános szerepel sem kaphatnak ...
Vesszenek! Lógjanak! Gebedjenek!"

KOHN-KEREKES ÁRPÁD levele kivégeztetése előtt.
"Tekintetes Főügyész Úr! Minek utána végóráimat élem, leírom a kommün alatt végzett munkámnak pontos jegyzékét.
Püspökladány: A csendőrszázados és két őrmester egyszerre való kivégzésénél én kapva a parancsot Gábor Mózestől a kivégzésről, amit az én parancsnokságom, illetve vezényletem alatt lövettem agyon. Tehát nem a Mann József volt jelen, minthogy azt vallomásomban mondtam. Szolnok: Az őt vöröskatona kivégzésénél az egyikre én is rálőttem, továbbá őt ellenforradalmár egyszerre való kivégzésénél én mint parancsnok szerepelve vezényletem alatt lövettem agyon és két ellenforradalmár kivégzésénél résztvettem és lőttem az egyikre. Abony: Egy Szolnokról fehér (?) ellenforradalmárt az itteni temetőben lőttünk agyon, ahol én is résztvettem. Cegléd: Egy vöröskatona kivégzésénél résztvettem én lőttem; azután egy ellenforradalmár katona kivégzésénél résztvettem és lőttem. Végül egy hadnagy és egy osztrák katona egyszerre való kivégzésénél mint parancsnok szerepeltem, a tűzet vezényeltem. Kapuvár: Itt hat elítélt közül én kettőt akasztottam fel.
Csorna: Hét halálra ítélt ellenforradalmár közül én hármat akasztottam fel. Tass község: Itt két halálos ítélet volt, amit én egyedül hajtottam végre ugy, hogy felakasztottam. Tehát nem úgy, mint ahogy azt régen mondtam, hogy az egyiket Mann József vagy Vrenk Vilmos csinálták volna. Solt: Az itteni elítéltek közül én egyet akasztottam fel. Harta: Itt egy halálos ítélet volt, amit én akasztottam fel. Dunapataj: itt először nyolc elítélttel küldtek ki, akik közül hetet felakasztottam, míg a nyolcadik megszaladt és a vöröskatonák agyonlőtték, majd később újból négy embert adtak a kezembe, akiket szintén én akasztottam fel, a többiről nem tudok. Kalocsa: Itt a tizenhat ellenforradalmár közül én nyolcat akasztottam fel. Végül a solti országúton egy parasztnak az agyonlövetésénél is résztvettem és lőttem, ez nem azonos avval a kettővel, akik megállították a Szamuely Tibor autóját.
Ezen tetteim az igazságnak megfelelően szolgálnak, semmit le nem tagadva és semmit hozzá nem tettem és mindent Szamuely Tibor parancsára tettem. A kegyetlenkedésről szóló vád, amit ellenünk emeltek a tárgyaláson, semmi sem igaz, ezt nyugodt és tiszta lelkiismeretemmel mondom utolsó órámban. Mert pediglen befejezve tiszta és nyugodt lelkiismerettel, megyek a csöndes otthonba, mert tudom, hogy azt nem magamnak tettem, hanem úgy gondolva, jót teszek a felszabaduló munkásságnak evvel. Azt pediglen nem is mondom, hogy miért nem vallottam be mindezeket, hiszen úgy is tudja legalább is mindenki, aki ismeretes ebben a házban, tehát ennek egy részét el akartam kerülni. Kérem még a főügyész urat, hogy az itt levő holmimat szolgáltassa át édes anyámnak, aki majd el fog jönni érte. Evvel éltem és evvel halok meg. Éljen a munkások és földműves szegények hatalmai Éljen a Proletár Diktatúra! Budapest, 1919 december hó 29., a Margit-körúti fogházban Kohn-Kerekes Árpád s. k.
Teljesen kiment az eszemből, hogy a két ukrán tisztet az igazságnak megfelelően én dobtam be a Dunába, egyebet nem csináltam velük".
Ez a levél valóban szörnyű vörös fényt vet a "proletárdiktatúra" embertelenségére. Kohn-Kerekes Árpád lelkét 44 ártatlan ember meggyilkolásának bűne terhelte. És ő csak egy volt a számtalan elvetemedett gyilkosok nagy tömegéből.

A "MÁRTÍR-PARCELLA".
Dr. Csupor József székesfővárosi tanácsnok, a tanácsi X. (közegészségi) ügyosztály vezetője, a székesfőváros tanácsához rendkívül kegyeletes és hazafias javaslatot terjeszteti elő, amelyet érdekességénél fogva kivonatosan közlünk:
"Tekintetes Tanács!
A proletárdiktatúra bukása után vált csak ismeretessé Lemberkovics Jenő, dr. Berend Miklós, a két Hollán, Dobsa Miklós, Herczegh Géza, Nikolényi, Várkonyi, Stenczel, Fery altábornagy, Menkina és Borhy csendőralezredesek, és számos más vértanú megrendítő tragédiája.
Ők, akik azért haltak vértanúhalált, hogy ez a sötét vihar hamarabb vonuljon el felettünk, az egész magyar nemzet soha el nem múló háláját érdemelték ki.
Ennek a kegyeletes hálaérzetnek adott kifejezést a tek. Tanács akkor, amikor előterjesztésünk folytán, múlt évi november 6-án tartott ülésében foglalkozott az ellenforradalmi vértanúk ügyével és a proletárdiktatúra alatt vértanúhalált halt Lemberkovics Jenő, Dobsa Miklós, Herczegh Géza, Nikolényi Dezső, Stenczel János és Várkonyi Bálint részére a Kerepesi-úti temető 26. számú sírhelytáblájába egy-egy I. oszt. díszsírhelyet díjmentesen engedélyezett.
Előterjesztésünk folytán ugyanakkor méltóztatott elrendelni, hogy egyrészt az 1919. évi február hó 20-án a "Népszava" szerkesztősége előtt vívott utcai harcban áldozatul esett Kolonics Sándor, Bilik Károly, Kovács Ferenc és Nagy Zsigmond rendőrök és Kasner József földi maradványai a Kerepesi-úti temető 14. számú parcellájában kijelölt ideiglenes közös díszsírhelyükből a fentnevezettek részére átengedett díszsírhelyek folytatásaként kijelölendő őt I. oszt. díszsírhelybe, másrészt az 1849-50-es években vértanúhalált halt Böszörményi László, Csernyus Emánuel, Szacsvay Imre, Abancourt Károly, Giron Péter, Streit Miklós, Kolosy Gábor, Noszlopy Gáspár, Jubál Károly és Sárközy Sándor vértanúknak a Kerepesi-úti temető egyik közös sírjában nyugvó csontmaradványai és a sírhely fölé emelt szent síremlék annak következtében, hogy ez a parcella a közeljövőben kiürítés alá kerül ugyancsak a 26. számú parcella sarokrészén lévő kettős sírhelybe áthelyeztessenek.
Az áthelyezésekkel felmerülő összes költséget a főváros magára vállalta és egyidejűleg elrendelte, hogy ezeket a díszsírhelyeket a temető-igazgatóság állandóan gondoztassa.
A fővárosnak erről a kegyeletes elhatározásáról annak idején az összes napilapok részletes ismertetést adtak, a "Nemzeti Újság" 1919. évi november hó 9-iki számában pedig a "Vértanúk sírja" fölé emelendő síremlék alapjára gyűjtést is indított.
Ez az áthelyezés a tek. Tanács elhatározásához képest mindeddig egyfelől azért nem történhetett meg, mert a vértanúk hozzátartozóinak egy része megszállott területen tartózkodván, az ő beleegyezésük ehhez az áthelyezéshez kieszközölhető nem volt; másfelől időközben dr. Berend Miklós, Erődy Ödön, Karátson István, Szőts András és még több vértanú holttestét is feltalálták s így e vértanúk méltó eltemetéséről is egyidejűleg gondoskodni Kell.
A vértanúk emlékét méltóképpen úgy javasoljuk megörökíteni, hogy azokat, akik egy eszméért haltak meg, haló poraikban is egyhelyütt helyezzük el és ezt a kegyeletes helyet egy olyan monumentális emlékművel jelöljük meg, mely minden időkben felhívná a proletárdiktatúra vértanúhalált halt áldozataira a figyelmet.
Javasoljuk ezért, hogy a már említett 26. számú parcellában egy külön "Mártír"-parcella létesíttessék és ebbe a parcellába: 1. egy közös sírba az 184950-es évek 10 vértanúja; 2. a "Népszava" szerkesztősége előtt vívott utcai harcban el- 406
esett rendőrök; 3. a proletárdiktatúra eddig ismert vértanúi külön-külön sírba temettessenek el".
A főváros kegyeletes tervéről tudomást szerzett a honvédelmi miniszter is. Az országos ünnep terve e sorok írásakor /1922 január közepén./ már csaknem kész és meg vagyunk győződve, hogy a megvalósítás a főváros és a kormány együttműködésével olyan keretek között és olyan módon már a közel jövőben meg fog történni, amint azt mártírjaink emléke megérdemli.

ZÁRÓSZÓ.
Szomorú kötelességet teljesítettem akkor, midőn olvasóink előtt felvonultattam az átkos proletárdiktatúra áldozatait. Azokat, akiket a hatalom jogtalan bitorlói meggyilkoltak és azokat is, akik életben maradtak ugyan, ámde homlokukra töviskoszorút vert Kun Béláék pribékhada ,..
A leírásokban sokszor találkoztunk Romanelli Guido olasz királyi alezredes nevével. Ez a derék törzstiszt, aki az olasz missziónál működött Budapesten, a tanácskormány idején halálra ítéltek érdekében mindannyiszor közbelépett, ahányszor arra alkalma nyílt. Férfias bátorsággal, fölemelt fővel nézett szembe az őrjöngő vadállatokkal és sikerült azt is keresztülvinnie, hogy a Budapesten székelő összes entente-missziók Kun Bélát és a tanácskormány tagjait minden gyilkosságért személyesen tették felelőssé. Sok derék hazafi, sok fiatal hős megmentését köszönhetjük Romanelli alezredesnek, akinek emberbaráti működése különösen a június 24-iki dicsőséges ellenforradalom után aratott sikereket. Ha ő nincs, akkor talán a Ludovika Akadémia tanárainak nagy részét lámpavasra húzták volna a proletárdiktatúra hóhérai. Budapest fővárosa igyekezett leróni háláját Romanelli iránt. Midőn a kötelesség hazájába visszaszólította őt, egy küldöttség igen szép díszkardot nyújtott át e nemes katonának. Romanelli Guidó alezredes neve fogalommá vált a magyar lélekben és onnan azt kitörölni sohasem lehet. Kísérjék útjait a földi boldogság legszínesebb virágai ...
Romanelli alezredesen kívül mások is fáradtak mártírjaink sorsának enyhítésében. Mindnyájukról lehetetlen megemlékeznem s ezért még csak háromnak emelek néma betűkből sokat mondó szerény emléket, mielőtt könyvünket egészen befejezném.
Haccius Rudolf genfi mérnök, tüzérkapitány, a Comité International de la Croix Rouge budapesti megbízottja, éppen a proletárdiktatúra kitörése előtt érkezett Budapestre. Itt azonnal észrevette a hatalmat bitorlók garázdálkodásait és forró emberi szívvel törekedett azokon segíteni, akiket Kun Béláék ártatlanul fogságba hurcoltak. Haccius nagyon sokszor megjelent a külügyi népbiztosságnál s onnan vigasztalást hozott a fogságban szenvedők hozzátartozóinak. Magyar hadifoglyaink érdekében is páratlan tevékenységet fejtett ki. A politikába ugyan sohasem avatkozott be, de az emberiesség nevében állandóan tiltakozott a kegyetlenségek ellen, mindenütt ott voltából segíteni kellett, a "Times" és "Matin" újságokat szüntelenül tájékoztatta a népbiztosok s cinkostársaik gaztetteiről; kiszabadította a hatvan évnél idősebb és beteges túszokat; egyszóval mindent elkövetett a szenvedő magyar hazafiak sorsának enyhítése érdekében. Természetes, hogy míg egyrészről Kun Béláék nagyon rossz szemmel nézték az általuk meggyűlölt svájci megbízott tevékenységét, addig másrészről a magyarok örök hálája és megbecsülése font koszorút Haccius Rudolf homlokára.
Hűséges segítőtársai voltak a nehéz napokban Hacciusnak Leopold Lajos és Edelsheim-Gyulai Lipót gróf, a Magyar Vöröskereszt megbízottai.
A proletárdiktatúra politikai foglyai és túszai Haccius iránt érzett benső, hálájuk kifejezéséül 1920. tavaszán francia nyelven díszes emlékiratot adtak át a nemesen gondolkodó és semmi veszélytől és fáradságtól vissza nem riadó derék genfi megbízottnak, amelyet hetvenötén írtak alá, közöttük József Ferenc királyi herceg is.
... Leteszem a tollat. Nincs több mondanivalóm. Azzal » biztos tudattal és erős meggyőződéssel bocsátom útjára a könyvet, hogy az olvasók valóban tiszta képet nyertek arról, minő eszközökkel és igazságszolgáltatással dolgoztak a proletárdiktatúra hatalmasai. Szomorú kultúrkép, de talán arra is alkalmas lesz, hogy a kommunizmus iránt még mindig rajongó tévelygők szemeit fölnyissa. Valószínű, hogy a műveit nyugat is megdöbben a sok gazság olvasása után és be fogja látni. mennyit szenvedett ez a szerencsétlen ország Kun Béláék uralma alatt. Be fogja látni talán azt is, hogy Magyarországon nem volt soha "fehér terror" és hogy az elfogulatlan bírói büntető igazságszolgáltatás jogosan sújtott le a proletárdiktatúra átkos hiénáira...
Magyarországot és a magyar nemzetet nem szabad tovább sanyargatni, mert minket eléggé tönkretett a? ötéves háború, a két forradalom és az ellenséges megszállás, különösen tönkretett azonban a trianoni békeszerződés... Talán enyhülni fog az irántunk való oktalan gyűlölet, ha a nagyhatalmak néhány olvasója könyvünk tartalmáról tudomást vesz és fölébred a részvét, azaz hogy a pártatlan igazságérzet és a lelkiismeret szava...
Be kell látniok a nagyhatalmaknak, hogy nekünk nincs más bűnünk, csak az, hogy a világháborúban hősiesen harcoltunk és hogy zászlóinkhoz sem a gyávaságnak, sem a hűtlenségnek szennyfoltjai nem tapadtak Be kell látniok, mily nagy igazságtalanság történt velünk akkor, midőn ezeréves hazánk kétharmadát erőszakkal elszakították tőlünk.
Adja az Isten, hogy így legyen. Akkor végre örömmel fogjuk kiáltani:
"Ex occidente lux!"...

MEGGYILKOLT MÁRTÍRJAINK NÉVJEGYZÉKEI.
HIVATALOS ADATOK ALAPJÁN *

I. BUDAPESTEN MEGGYILKOLTAK.
Ambódi János vörösőr, Berend Miklós dr. orvostanár, Dilik Károly rendőr, Bodnár Gyula építész, Dorhy Sándor csend, alezr., Csákány Sándor, Dezső Elemér joghallgató, Dénes Arthur dr. ügyvéd, Dobsa Miklós zászlós, Effinov Grigor ukrán tiszt, Erődy Ödön t. főhadnagy, Fery Oszkár altábornagy, Gosztonyi Mihály vörösőr, Haydn László festő, Hercegh Géza bankhivataln., id. Hollán Sándor államtitkár, ifj. Hollán Sándor államtitkár, Juckelsohn Isay ukrán tiszt, ivándai Karátson István szds, Kirchner József szds, Kis Rozália, Kolonics Sándor rendőr,
Kovács Ferenc rendőr, Krsner József, Lemberkovics Jenő százados, Madarász Béla orvostanhallgató, Menkina János csend. alezr., Mildner Ferenc tűz. szds,
Nagy Zsigmond, Nemes Géza vörös katona, Nikolényi Dezső rend. fog.,
Panczu György r. ellenőr., Pécsi Jenő István vörösőr, Pogány Jenő lud. Akadémia,
Rotsek László tanuló, Sós sofőr, Stenczel János dr. ügyvéd, Szőts András színész,
Taubinger Géza ny. pénz. ig.,Tisza István gróf v. min. eln., Vándor (Vilmán) mérnök, Vándor (Vilmán) felesége, Váradi Mór, Várkonyi Bálint malomtulajd.,
Vince István vörösőr, Wig Imre őrmester,
Ismeretlen egyén, összesen: 47 áldozat.
* A névjegyzékek nem teljesek. A valóságot talán sohasem állapíthatjuk meg.

II. VIDÉKEN MEGGYILKOLTAK.
Abony
Sarudi Battik Béla, Lajcsák István, K. Molnár József, Piros Jenő, Telek Fehér Mihály, Dohy Gábor
Cegléd
Báthory Győző fhdgy., Brachler József, Buday József , Unghváry József
Akasztó
Dobos László
Császár
Wohlmuth Ferenc r. k. plébános, Markói Antal
Csorna
Akocsi Gyula, Gloser Ferenc, Németh Gyula, Németh Lajos, Pozsgai Bálint,
Rácz Alfonz, Saffer Lajos, Takács Ferenc, Tarcsai István
Alsószilágy
Farkas János, Polgár Kálmán
Alsózsolcza
Görgey Árpád ny. őrn., Görgey Árpádné
Balatonkenese
Szántó János fhdgy., Szigeti Gusztáv dégi keresk.
Debrecen
Rubin Farkas igazgafó
Balkány
Wolf József csdr. őrm.
Devecser
Baják István t. hdgy, Bőnyi Gyula kat., Ferenczi Lajos szakvt., Krassovszky Gyula tan., Somogyi István
Bélapátfalva
Betes Lajos malomtulajdonos
Bogyoszló
Király Árpád tűz. fhdgy.
Dunaföldvár
Gál Mihály, Hollmár Imre, Hombálygó János, Miskolcz István
Budafok
Pescha Oszkár kat.
Dunapataj
Balla Lajos, Bán János, Bán S. Imre, Bán Sándor I., Bán Sándor II., Bereczk Sándor, Biácsi Sámuel, Biró Sándor, Bogárdi Sándor, Csizmadia József,
Dudás Antal, Dudás József , Dutka Sándor, Elkán Lajos, Faddi János,
Faragó J. István, Farkas Sándor, Fileró Miklós, Gábori István, Gábrits István,
Graz Vilmos, Gyöngyösi János, Herczeg Imre, Herczegh József, Herold Sándor, Horváth Mihály, Iván Gergely, Kákony Imre, Kálus István, Keserű István,
Kincses József, Klein Vilmos, Koller István, Máté Gábor, Nagy Gyula, Nagy István, Nagy Lajos, Papp István, Papp Mihály, Polacsek Sándor, Sándor Ernő,
Sárközi Kálmán, Sas Lajos, Siroki Richárd, Szrajsz József, Sulyok József,
Szél Gy. Sándor, Szél Sándor, Szűcs Sándor, Takács István, Tesenyi István,
Tóth András, Tüszkő Kálmán, Váczi Sándor, Vajda G. István, Vas Imre,
Vendég József, Vitáris János, Vörös János, Kugelmann Péter,
4 ismeretlen
Eger
Barna Sándor, Mészöly Géza őrnagy
Esztergom
Berniczay Aladár, Szabó Márton, Varga Dezső János
Érsekcsanád
Dancsa Áron, Szuprics György hb. őrm,
Fegyvernek Czifra János
Feldebrő
Bereczky Dávid csdr. őrm.
Felsőlövő
2 vasúti őr
Füles
Szebeniker Antal
Fülöpszállás
2 ismeretlen
Gyetva
Prokop jegyzői írn.
Gyöngyös
Csipkay Albert szds., Weit Ignácz kereskedő
Győr
Krammer Ignác
Hajdúszoboszló
Dr. Fekete László polgármest., Korner Béla gyárigazgató, Tokay József r. fog.
Harta
Nagy Gyula, Seidlu János, Szűcs Sándor
Hatvan
Hajdú Aladár kereskedő, Hárs Szabó Péter, Kobovics Bogdán vörösőr, Mészáros József napszámos, Németh József vörösőr, Herincse Uzsvai László csdr. alőrm.
Hódmezővásárhely
Gera Ferenc,Horváth János, Dr. Kiss főjegyző, Rácz Sándor, Szabó (Szilágyi) k. húsz, Varga Ferenc,
2 ismeretlen .........
Homokbögöde
Csizmadia Károly
Jászapáti
Joó András járásbíró
Jászárokszállás
Gedey László
Jászladány
Bornemissza Jenő, Szőllősi Miklós földműves, Kisbörczi kzg. bíró
Kalocsa
Barta Antal, Bernát Ferenc, Berta János, Császár István, Csiczár János,
Gallina Zoltán, Horváth Gyula, Horváth Lajos t. tűz. hdgy., Kálmán József,
Kővágó Sándor, Kovács Gergely, Lesnik István, Mészáros Ignácz, Musza József,
Nagy Gergely, Ribári József, Rigó Ferenc, Romsics János, Szabadi István,
Varajti József, Varga Gergely
Kapuvár.
Pintér Pál csendőr őrmester, Mesterházy Zsigmond, Rest József kórházgondnok,
Schemel Károly tőzsdetulajd., Steiger Pál malomtulajdonos, Szalay Gyula kávés
Kecel
Árvái András, Csóti Ferenc, Vajay László r. k. káplán,Vén János
Kecskemét.
Gyalókay Sándor kir. Ügyész, Dr. Kiss Béla, Kovács Gy. Aladár, Kovács János,
Szuromi László, Vén András csendőr őrm.
Kiskőrös.
Kutyifa János földműves, Spang József tkp. tisztviselő, Szenohraczki Pál földműves
Kiskunfélegyháza.
Dr. Kiss Béla, Návay Iván, Návay Lajos
Kisvárda.
Kamuty Lajos főhadnagy
Komárom.
Vörös János
Kőszeg.
Hersits György, Waisbecker Jenő dr.
Ligetfalu.
Moharos Gyula főhadnagy, Vésey József főhadnagy,
3 ismeretlen
Lovászpatona.
Nagy Jenő r. k. plébános
Mezőcsát.
Angyal János korcsmáros, Kéki Andrásné, F. Molnár András g. cseléd, Salop Dániel földműves, Smilla Gyula kőműves, Dobecz Zsófia
Miskolc
Weinberger György szds.
Monor.
Rédey Kálmán
Nagykanizsa.
Horváth János, Horváth József, Kollárics György, Neumayer György
Nyíregyháza.
Gyermán Imre próbacsendőr, Kovács István főhadnagy, Oláh János csendőr őrm.,
Szanyi Károly próbacsendőr
Orosháza.
Állomásfőnök
Páhi.
Egy tíz éves fiú
Pákozd.
Kis István
Paks.
Bakonyi András csendőrőrm., Csala Bálint csendőrőrm., Csicsery László sorhajóhdgy., Mahr Jenő sorhajóhadnagy
Pápa.
Márton György tiszthelyettes, Tóth József
Pátka.
Kiss István
Poroszló.
Komáromy István intéző
Proskurow. (Oroszország).
Kovács Tibor főhadnagy
Püspökladány.
Fehérváry Dezső br. kaf. tiszt, Ferenc András csendőr őrm., Jakabos Pál csendőr őrm., Pongrácz Aladár szds, Tóth Ferenc csendőr őrm.,
2 csendőr
Ráckeve.
Dékány Benedek csdr. őrm., Paulheim Elek t. h. hadnagy, Szűcs Sándor
Rudolftelep.
Göllén József csdr őrm.
Sárospatak.
Bekker András
Sátoraljaújhely.
Papp József gátbiztos, Riskó József
Solt.
Ács Mihály, Berkes Bálint, Fülöp Lajos, Horváth József, Ifj. Hus Lajos,
Jászfalusy Károly ......
Kovács Gábor .........
Molnár Gábor .........
Polyák János .........
Ronge István .........
Szabó István .........
Szily László .........
Tar János ..........
Zlinszky Pál .........
Soltvadkert.
Friedmann György ......
ifj. Haas Ferenc.........
Juhász György .........
Kertel Gáspár ........
Lehóczky Ádám .........
Mátyás János .........
Schneider Henrik ......
Schuller Henrik.........
Szentgyörgyi János ......
Sopron.
Fennesz Rezső
Szántó Róbert
Sopronkövesd.
Schmiedt Mátyás vas. pénzt.
Schmiedt Mátyás fia
Sümeg.
Darnay Károly őrnagy
Ismeretlen vörös katona
Szatmárcseke.
Borbély Károly csendőrőrm.
Körmendy Elek csendőr s. felügyelő
Szentendre.
Dr. Kucsera Ferenc rk. kápl.
Szentes.
Havas Henrik
Weisz Henrik
Weisz Mihály
Szob.
Domonkos Gáspár kereskedő
Szolnok.
Balázs Gergely
Benedek János
Berger Albert kereskedő
Bobák Imre
Both Ervin főhadnagy
Cifra János
Deményi Lajos
Dr. Engel Sándor ügyvéd
Gedei László
Görsz Mihály
Gunszt Sándor földbirtokos
Dr. Hajdú árvaszéki ügyész
Holczinger György
Király Árpád főhadnagy
Kiss Ferenc
Krisztián Géza
László Imre állami elöljáró
László József
Majtényi Pál hadnagy
Mattyasovszky József fhdgy
Matyus István
Mellinger Endre 16 éves tan.
Németh Pál törzsőrmester
Osbáth. Gyula csendőr őrm.
Österreicher Nándor nagyker.
Palesco Jenő őrnagy
Pethes Manó törv. bíró __
Rosenthal Albert
Simonyi Pál árvaszéki ülnök
Spiller Aladár
Stögelmayer Antal halkeresk.
Sugár .Miklós t. hadnagy
Sziszay György törvsz. eln.
Szilágyi József csendőrőrm.
Szilágyi Antal
Sztankovics Sándor csendőrtiszt
Tornai Lajos csendőr őrm.
Torpa Balázs, Tóth János
Tövis. József
Wellinger Ede kereskedő
Zakariás Mihály csendőrőrm.
Zakariás Miklós.
Zakariás István ügynök
Ifj. Zala János
Zalán Zoltán hadnagy
Zeley János írnok
6 ismeretlen
Tamási. (Tolna)
Berta Pál
Hőrig Imre
Kéry József
Kiss A. József
Madarász József
Molnár János
Schiessler János
Tapolca.
Petheő István hadnagy
Rosenberg Géza gyalogos
Tápióbicske.
Domokos Imre csendőrőrm.
Trupulai János csendőr tiszth.
Tass.
Kovács István
Vörös István
Tiszavárkony. Megyery Antal csendőrtiszth.
Tolna.
Baranyai László dr. t. husz. főhadnagy
Jeszenszky József őrnagy
Kabdebo József alezredes
Kun Lajos lelkész
Wittinger Ödön t. százados
Újpest.
Dezső Elemér
Haydn László
Martinovich Béla
Orczy-Karó Imre
Orczy László
Papp Imre
Rotsek László
Szüts János sofőr
Uszod.
Basó Sándor
Vecsés
Teichner József
Összesen: 364, a Budapesten meggyilkoltakkal együtt: 417

TÚSZOK és POLITIKAI FOGLYOK.
Az u. n. tanácskormány saját helyzetének biztosítására százszámra fogatta él és hónapokon keresztül sanyargatta hazánk legjobbjait és azokat, akiktől anyagi előnyöket csikarhatott ki magának. Az ilyen áldozatok között nőket, természetesen előkelő úri hölgyeket is találunk. De voltak olyan foglyok is, akik már Károlyiak kormányának kellemetlenek lévén, a kommunizmus előtt fogságba kerültek. Ezek közé tartozik a többek kőzött Mikes János gróf szombathelyi püspök, Uzsoki Szurmay Sándor v. honvédelmi és Szterényi József báró volt kereskedelmi miniszter is.
Az így elfogottakat -"túszoknak, politikai foglyoknak, internáltaknak* nevezték. Számuk nagyon hullámzott. Tekintette] a hullámzásra, valamint arra, hogy a foglyokat egyik helyről a másikra hurcollak anélkül, hogy őket pontosan nyilvántartották volna, megbízható névjegyzékek nem szerkeszthetők róluk. A következő kivonat tehát csak általános tájékozásul szolgálhat.
A budapesti gyűjtőfogház jegyzékeiben 1340 olyan egyénnek neveit olvastuk, akik a proletárdiktatúra alatt mint "politikai foglyok, túszok, internáltak, forradalmi elítéltek" a gyűjtőfogház lakói voltak. De ezek a jegyzékek sem tökéletesek, mert sok mártír neve nincs bennük.
Az alábbi jegyzék a gyűjtőfogház foglyai hosszú névsorának rövid kivonata, amelyei Müller József Ádámnak, a gyűjtőfogház tisztviselőjének és dr. Szakál Antal ügyvéd mártír támogatásával állítottunk össze.
József Ferenc kir. herceg özv.
Aczél József plébános
ifj. Almássy Imre
Almásy Jenő
Almássy László dr. képviselő
Alpár Ignác műépítész
Ambrózy Gaszton
Ambrózy-Migazzi István gróf
Andrásovszky András
Andrássy Gyula gróf v. miniszter
Andreánszky Jenő ifj.
Apor Gábor br.
Ábrányi Kornélné művésznő
Babossy Györgyné
Bacher Emil bankigazgató
Bachruch Aladár
Bachruch Albert tőkés
Bachruch Jenő
ifj Bagi Ferenc
Báthory Zoltán
Becsey-Antal főv. biz. tag
Balogh ElemérBecsey Kálmán
Balogh Jenő dr. v. miniszter
Bamberger István dr. közjegyző
Baranyai Béla
Barcza László földbirtokos
Barkóczy Sándor br.
Baross János dr. ügyvéd
Barta Ödön
Bartha Albert v. miniszter
Bartha Béla papnövendék
Bartha Lajos
Baruch Jenő tőkés
Berchtold Artúr gróf
Berchtold Kázmér gróf
Berka Géza papnövendék
Berni Katalin
Bernolák Nándor miniszter
Berzeviczy Albert dr. v. miniszter*
Berzeviczy Gábor alezredes
Berzeviczy Gergely
Bethlen Ádám gróf
Bezsilla Nándor
Békássy Elemér kamarás
Bialoszkurszky Géza
Billitz Sándor
özv. Bobory Györgyné
Bontha Károly dr.
Bozóky Ádám dr. ügyved
Bozóki Pál plébános
Brachfeld Oszkár bankigazgató
Brauch Ferenc nagyiparos
Concha Győző egyetemi tanár
Conlegner Károly
Crouy Chanel István gróf
Csanády Elemér
Cserny Károly képv.
Csizinszky Lajos kúriai bíró
Csizmadia Endre ügyvéd
Csonka Ede dr.
Darányi Ferenc dr. ügyvéd
Darányi Ignác v. miniszter
Darvas Béla
Davidsohn Horác tőzsdés
Dani Balázs br. altbgy.
Dani Béla tbk.
Desewffy Aurél gróf
Deutsch Antal
Dietz Günther főhadnagy
Diószeghy József
Diószeghy Tibor
Dirsztay Béla báró
Dirsztay Gedeon báró
Dobay Aurél földbirtokos
Domony Mór vezérig.
Dormándy Géza ezredes
Dorner Gyula
Dömény Ede
Dömötör László
dr. Dőry Andor
báró Drucker Géza
Duhony János
Dudinszky Elek
Dukes D. Arnold tőkés
Edelsheim Lipót gróf
Egyed Lajos
Ehrlich Gusztáv főv. biz. tag
Elkán Gyula nagykereskedő
Eperjesy Gyula
Erdős András r. k. lelkész
Erney Károly bankig.
Erődy Béla tanker. főig.
Erődy Tihamér dr. ügyvéd
Esterházy Mór herceg v. min. eln.
Esterházy Pál gróf
Faber Fülöp
Fangler Béla képv.
Fangler János
Fábián Béla dr. tvsz. bíró
Fehérváry Lajos
Feilitzsch Berchtold báró
Fejérváry Imre báró
Fekete Gyula dr.
Fellner Frigyes bankig.
Ferdinandy Géza dr. államtitkár, egyet, tanár
Fetl László
Fiáth Miklós báró
Filő János gyógyszerész
Fischer Ernő dr.
Fittler Dezső dr. ügyvéd
Fleissig Sándor bankigazg.
Fodor István vezérig.
Foltin János r. k. plébános
Földváry Gábor
Freudiger Károly
Freudiger Lipót
Freund Emil
Friedrich István v. miniszterelnök
Frühwir! Mátyás
Füzesséry Zoltán
Gáspár Ferenc
Gerlei Lajos keresk.
Gersich Lajos
Gerzsány Miklós
Glücksthal Samu dr. ügyvéd
Gortvay Tibor
Granichstadten Jenő főhadnagy
Grassy József főhadnagy
Grciner Gyula
Grödl Bernát báró
Grünfeld Miksa nagykeresk.
Guga János papnöv.
Gulácsy István v. alispán
Gulyás Ferenc S. J.
páter Győry Lóránd v. miniszter
Hacsak Géza hírlapíró
Haller István v. miniszter
Halom Dezső dr. ügyvéd
Harkányi Béla
Havas Rezső
Hazai Samu báró v. miniszter
Hecht Ernő dr. ügyvéd
Hedry Aladár dr. kir. közjegyző
Hegedűs Lóránt v. miniszter
Heinrich Aladár nagyker.
Heinrich Dezső nagyker.
Heinrich Ferenc.
Hellebronth János dr. ügyvéd
Helvey Tivadar gyáros
Hennyei Vilmos posta és távíró vezérigazgató
Herczeg Ferenc író
Hédermann Mór
Hindy Zoltán dr. ügyvéd
Hirsch Albert
Hochenburger Antal altbgy. hadbíró
Hódy Béla
Holczer Sándor nagykereskedő
Holló Andor
Holló Lajos
Horánszky Lajos bankigazgató
Hornyánszky Zoltán
Horváth Elemér bankigazgató
Horváth Győző százados
Horváth János
Huszár Károly v. miniszterelnök
Isépy Tihamér
Jakab Béla
Jakabfalvy Imre államtitkár
Jankovich László
Jarinay Sándor
Jeszenák János báróné
Jeszenszky Pál szöv. igazg.
Juhász Andor táblai elnök
Justh Dénes
Kapitanovits Dervis
Karátson Lajos v. államtitkár
Károlyi György gróf
Kelemen Adolf
Kende Tibor mérnök
Keszthelyi Ernő bankigazgató
Kirchner Sándor ezredes
Kis Lajos papnövendék
Klein Gyula bankigazgató
Kmetty Károly rd. egyet, tanár
Kollár László dr. ügyvéd
Kornay István számtanácsos
Kornfeld Pál báró
Kopcsányi Sándor plébános
Kovacsics László min. tan.
Kovács Sándor plébános
Kovácsy Kálmán ev. ref. lelkész
Kozma Jenő dr.
Kozma Margit
Krausz Pál bankigazgató
Kuffler Dezső
Laluts Béla százados
Landauer Béla
Lánczy Leo báró
Lánczy Zoltán
Láng Boldizsár báró ezredes
Láng Mihály báró
Ledényi Margit
Lengyel Ernő dr. tvsz. bíró
Légrády Imre dr. író
Lévay Lajos báró
Lichtig Samu
Liebner János r. k. lelkész
Ligárt János alezredes
Lipcsey Árpád
Lipcsey Tamás
Lovászy Márton v. miniszter
Lukács Emil
Majláth József gróf
Majláth Pál.gróf
Marsovszky Endre
Mauthner Alfréd
Melczer László
Mellinger Oszkár
Menyhért Elek
Meskó Pál képviselő
Meszlényi Adrienne
Meszlényi Pál v. főispán
Metzner Béla
Metzner Tibor
Méhelyi Kálmán államtitkár
Mikes János gróf püspök
Miklós Ödön
if. Miskolczy Imre földbirtokos
Móricz Lóránd
Muzslay Gyula v. képviseld
Müller József vezérigazgató
Nágell Marcell bankigazgató
Nákó Sándor grófné
Návay Tamás
Nedeczky ezredes
Novoszeleczky Elemér rendőrtan.
Nyékhegyi Ferenc ezredes
Odescalchy Károly herceg
Omerovits Tamás S. J. páter
Orosdy Fülöp báró
D'Orsay Ede
Ottlik Iván v. államtitkár
Pál István
Pál Alfréd v. képviselő
Pékár Gyula dr. v. min. államtitkár
Perczel Aladár
Perényi Zsigmond báró v. min.
Piret-Bihain bárónő
Piret Gyula báró
Piret Jenő báró
Platthy György v. képviselő
Polónyi Dezső dr. ügyvéd
Polónyi Géza v. miniszter
Porzsolt Kálmán író
Rapaics Dezső százados
özv. Rácz Ferencné
Rácz Kálmán
Rácz Kálmánné
Rákosi Jenő író, főrend
Ráth Endre dr. ügyvéd
Rothkugel Arnold
Römer Károly
Rubinek Gyula v. miniszter
Sághy János
Sághy László áll. rend. dijnok
Sághy Miklós
Sághy Tibor hadnagy
Sándor Pál vezérigazgató
Sárközy József
Schwarzenberg Júlia
Sennyey István báró
Sennyey Pál báró
Simon Ignácz bankigazgató
Simonyi-Semadam Sándor v. miniszterelnök
Somsich Andor gróf
Somsich Elemér gróf
Strausz István
Szakái Antal dr. ügyvéd
Szapáry György gróf
Szász Károly v. képviselőházi eln.
Szentkirályi Béla
Széchenyi Kálmán
Székely Albert dr.
Szilas Nándor
Szilassy Zoltán OMGE igazgató
Szilágyi Lajos dr. kamarás, képv.
Szörtsey István
Szörtsey József
özv. Sztankay Béláné
Szterényi József br. v. miniszter
Szurmay Sándor br. v. miniszter
Szűcs Jenő százados
Takács Sándor S. J. páter
Tallián Béla br. v. miniszter
Tarnay Béla jegyző
Teleszky János dr. v. miniszter
Theissruch-Fleischmann Móric őrn.
Thuránszky László
Thury Júlia
Tóth Margit
Timon Ákos egyet, tanár
Ulain Ferenc dr. ügyvéd
Vay Ábrahám grófné
Várkonyi Erzsébet
Vázsonyi Vilmos v. miniszter
Vécsey Béla báró
Vécsey István báró
Vigyázó Ferenc
gróf Vörös László v. államtitkár
Vrablik Mátyás őrnagy
Walder Gyula takpt. vezérig.
Warga Margit
Weimess Marián műépítész
Weingruber Ignác kávés
Weiss Fülöp bankigazgató
Wekerle Sándor v. miniszterelnök
Wenckheim Dénes gróf
Wenckheim József gróf
Wenckheim Lajos gróf
Weresmarthy Miklós
Wolfner Tivadar báró
Zboray Miklós dr. ügyvéd
Zimmer Ferenc halászmester
Zsembery István dr. v. képviselő
Zsejonka József

AZ ARCKÉPEK JEGYZÉKE.
1. MEGGYILKOLT MÁRTÍROK.
Az abonyi áldozatok emlékszobra. (Sarudi Battlk Béla és mártírtársai.) Baják István t. hadnagy. Bakonyi András csendőr járásőrmester. Bereczki Dávid csendőrőrmester. Borbély Károly csendőr alőrmester. Borhy Sándor alezredes. Bőnyi Gyula.
Csala Bálint csendőrőrmester, csicseri Csicsery László sorhajóhadnagy. Csicsery és Máhr sorhajóhadnagyok síremléke. Csipkay Albert huszárszázados, szentmártoni Darnay Károly őrnagy. Dékány Benedek csendőrtiszthelyettes. Dobsa László zászlós. Domokos Imre csendőrőrmester. Fery Oszkár altábornagy.
Fery Oszkár és mártírtársai emléktáblájának leleplezése. Gölléri József csendőrőrmester. Herczegh Géza bankhivatalnok, tierczegh Géza és mártírtársainak emléktáblája. Holtán Sándor, id. Hollán Sándor.
Horváth Lajos t. honvéd tüzérhadnagy, ivándai Karátson István tüzérszázados. Körmendy Elek csendőr s. felügyelő. Dr. Kucsera Ferenc lelkész. Lemberkovics Jenő honvéd százados. Lemberkovics emléktáblájának leleplezése. A Ludovika Akadémia emlékműve. Megyery Antal csendőrtiszthelyettes. Menkina János alezredes. Sárbogárdi Mészöly Géza őrnagy. Mildner Ferenc tüzérszázados. Návay Lajos. Nikolényi Dezső. Oláh János csendőrjárásőrmester.
Palesco Jenő honvédhuszár őrnagy,
Paulheim Elek t. huszárhadnagy.
Pintér Pál csendőr járásőrmester.
Somogyi István.
Dr. Stenczel János ügyvéd.
Szanyi Károly próbacsendőr.
Szuprics György t. honvéd hadapród őrmester.
borosjenői Tisza István gróf.
Trupulai János csendőrtiszthelyettes.
Dr. Waisbecker Jenő npf. százados.
Weinberger György százados.
II.
Élő mártírok.
József kir. herceg őfensége és József Ferenc kir. herceg őfensége
Ádám Endre őrnagy.
Ambrózy Gyula csendőrezredes.
aranyosmedgyesi Aranyossy Béla százados.
Aranyossy Béla századossal csoportkép.
Bakó Antal csendőrőrmester.
nagyalásonyi Barcza László földbirtokos.
Bartha László alezredes.
kükemezei Bánó Kálmán ezredes.
Bénák Sándor törzsőrmester.
dormándi Dormándy Géza vkt. ezredes
Foltin János plébános.
Friedrich István miniszterelnök.
Dr. Gonczlik Kálmán kalocsai érseki titkár.
Hazai Samu báró
Dr. Horváth Alajos theol. tanár Kalocsa.
Dr. Horváth Győző félsz, püspök, kalocsai kanonok.
Dr. Kalmár Sándor theol. tanár Kalocsa.
A. kalocsai róm. kath. lelkészek csoportképe.
ivándai Karátson Lajos b. t. t.
Dr. Kerner István theol. tanár Kalocsa.
Kirchner Sándor ezredes.
Lakits Béla százados.
Ligárt János őrnagy.
Kovács Aladár vk. ezredes.
Kovacsics Dezső ny. miniszteri tanácsos.
Matusiák Brúnó főhadnagy.
Mikes János grói püspök.
nyékhegyi Nyékhegyi Ferenc ezredes.
Pekár. Gyula v. miniszter.
Báró Perényi Zsigmond v. miniszter.
Ruhmwerthi Rapaica Dezső huszárszázados.
Rákosi Jenő.
Rákosi Simon próbacsendőr.
Répászky Árpád alezredes.
Schöbel Imre törzsőrmester.
Sréter István v. miniszter.
Szávits Miklós őrnagy.
Szörtsey Jórsef.
Báró Szurmay Sándor v. miniszter.
Dr. Valihóra Ágoston prelátuskanonok Kalocsa.
Vicenty Ödön százados. Nyomtatható változat (Új ablakban nyílik!)
 Küldje el a cikket barátjának, ismerősének!


2004-2019 www.lakatospal.hu ©, KT-Perfect honlapkészítés